ฝ่ายบริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมจิตต์ อุระงาม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชุมสันติ แสนทวีสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปัญญกร โยธี
ครู คศ.2

นายชาตรี สารีบุตร
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ์ พงษ์ธนู
ครู คศ.2

นายวุฒิเดช เอี่ยมสะอาด
ครู คศ.2

นายธนวิน สายนาค
ครู คศ.1

นางละอองดาว สารีบุตร
ครู คศ.1

นางสาวชนัญญา โคนาบาล
ครู คศ.1

นายมนตรี พงษ์จันโอ
ครู คศ.1

นายณภัทร พรกิตติกมล
ครูผู้ช่วย

นายวัชระ ลานเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายศุภกฤต บุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นายชัยวิทย์ ทองหล่ำ
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวรัตนพร อุตมา
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแสง
พนักงานราชการ(ครู)

นายศุภชัย นามศิริ
พนักงานราชการ(ครู)

นายณัฐพล ทองจันทร์
พนักงานราชการ(ครู)

นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงษ์
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวนุสรา ไชยนะรา
พนักงานราชการ(ครู)

นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
พนักงานราชการ

นายธงชัย สารสุข
ครูจ้างสอนรายเดือน

นางสาวศรีวิไล มีวงษ์
ครูจ้างสอนรายเดือน

นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์
ครูจ้างสอนรายเดือน

นางสาวพรรณภา สุวรรณะ
ครูจ้างสอนรายเดือน

นายนิรุจ ภู่พาดแร่
ครูจ้างสอนรายเดือน

นายสามลทัศ อินธิเดช
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน

นายกัมพล ปราบวงษา
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน

นายสิทธิศักดิ์ ในทอง
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน

นายรุ่งศักดิ์ กรงาม
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน

นายอภิตรัย เสาเวียง
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน

นายประพล พิมศร
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน

นายประคอง ศรีสรรค์
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน

นายพยงค์ เมืองโครต
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน

นางอรอุมา พงษ์ธนู
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน

นายโสภา วรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวศศิวิมล ปราบพล
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวนันทิตา พานจันทร์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวสุนิษา ธิอามาตย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายอารีสันต์ ขันเงิน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวกมลชนก โครตบุรี
เจ้าหน้าที่งานแผนฯและงานศูนย์ข้อมูล

นายเกตวดี เรืองคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวทิพวรรณ ลาคำ
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

นางสาวบุษราคัม ใบทอง
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

นางสาวพวงผกา จันทะสน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวภัทราภรณ์ เกษคำ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวเยาวเรศ กายะชาติ
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัศมี โพธิ์ดี
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวสุกัญญา ดวงตา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายบัญชา ไชยสุวรรณ
พนักงานขับรถ

นายไพสิทธิ์ วรรณทอง
นักการภารโรง

นายสนธยา เปลื้องทุกข์
นักการภารโรง

นายนิรันต์ สุขศรี
ยามรักษาความปลอดภัย

นายแหลม ศรีหาบุตร
ยามรักษาความปลอดภัย

นายสุภาพ ไชยทอง
ยามรักษาความปลอดภัย

มนต์ธร สาระบูรณ์
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน