งานพัสดุ


แบบ สผ.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.5 KB
แบบรายงานขอซื้อ ขอจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411 KB
เอกสารสอบราคาจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.86 MB