งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

                   ๑) นายชัยวิทย์  ทองหล่ำ   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ หัวหน้างานความร่วมมือ

                   ๒) นางสาวกมลชนก โคตรบุรี ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

                   (๒) ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน
เพื่อการศึกษา

                   (๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๕) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย