ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2558
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จัดสอบกลางภาค  วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ/ชุดนักศึกษา งานวัดผลและประเมินผล
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (เวียนเทียน บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหนองแล้งและวัดบ้านกระทิง)
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  (เวียนเทียน บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหนองแล้งและวัดบ้านกระทิง)
วัดบ้านหนองแล้ง/วัดบ้านกระทิง/ชุดนักศึกษา งานกิจกรรมฯ/งานลูกเสือ/งานครูที่ปรึกษา
05 ส.ค. 58 โครงการอบรมเครื่องมือสื่อสารและการจราจร
โครงการอบรมเครื่องมือสื่อสารและการกฏจราจร นักศึกษา ปวช.1 ทุกแผนกวิชา
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ/ชุดนักศึกษา งานกิจกรรมฯ
07 ส.ค. 58 ถึง 09 ส.ค. 58 กิจกรรมส่งเสริมสร้างภาวะผู้นำฯ
กิจกรรมส่งเสริมสร้างภาวะผู้นำฯ  ประธานชมรมและเลขาฯประธานชมรม  ชมรมละ 2 คน
งานกิจกรรม/องค์การวิชาชีพ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ/ชุดนักษึกษา งานกิจกรรมฯ/งานครูที่ปรึกษา
11 ส.ค. 58 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
  - นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม
  - บุคลากรทุกคน
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ/ชุดนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
11 ส.ค. 58 โครงการตักบาตรประจำเดือน สิงหาคม
โครงการตักบาตรประจำเดือน สิงหาคม
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ/ชุดนักศึกษา งานกิจกรรมฯ
19 ส.ค. 58 โครงการวันวิทยาศาสตร์
โครงการวันวิทยาศาสตร์    นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ/ชุดนักศึกษา งานกิจกรรมฯ/แผนกสามัยสัมพันธ์
31 ส.ค. 58 ถึง 04 ก.ย. 58 ครูส่งข้อสอบปลายภาค (สับดาห์ที่ 16 )
ครูส่งข้อสอบปลายภาค (สับดาห์ที่ 16 )
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ/นักเรียนชุดนักศึกษา งานวัดผลประเมินผล
01 ก.ย. 58 ถึง 04 ก.ย. 58 ครูส่งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน(ขร.)ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (สัปดาห์ที่ 16 )
ครูส่งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน(ขร.)ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (สัปดาห์ที่ 16 )
งานวัดผลประเมินผล
07 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน(ขร.) ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน(ขร.)  ภาคเรียนที่ 1/2558
งานวัดผลประเมินผล
14 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58 สัปดาห์สอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2558
สัปดาห์สอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2558
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ/นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษา งานวัดผลประเมินผล
28 ก.ย. 58 ครูส่งสมุดวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2558
ครูส่งสมุดวัดผลและประเมินผล  ภาคเรียนที่ 1/2558
ที่ห้องวิชาการ งานวัดผลประเมินผล
05 ต.ค. 58 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2558
ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1 /2558
งานวัดผลประเมินผล
06 ต.ค. 58 ถึง 19 ต.ค. 58 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 (ศูนย์) และ มส.
ยื่นคำร้องขอแก้ 0 (ศูนย์)  และ มส.
ชุดนักศึกษา งานวัดผลประเมินผล
20 ต.ค. 58 ครูส่งผลแก้ 0 (ศูนย์) และ มส.
ครูส่งผลแก้ 0 (ศูนย์) และ  มส.
งานวัดผลประเมินผล
22 ต.ค. 58 ประกาศผลการแก้ 0 (ศูนย์) และ มส.
ประกาศผลการแก้ 0 (ศูนย์) และ มส.
งานวัดผลประเมินผล