งานแนะแนวอาชีพฯ

       งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 ๑) นายปัญญากร    โยธี    ตำแหน่ง      ครู(คศ.๒)  ตำแหน่ง  ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ      

              

 ๒) นางสาวนันทิตา  พานจันทร์    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ


        มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

           (๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน

ความประพฤติ ระเบียบวินัย  และข้อบังคับ

           (๒) จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับฝึกอบรม

           (๓) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                   (๔) บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   (๕)    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

           (๖) สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภาคนอก ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน

           (๗) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพอิสระ

                   (๘) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

           (๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

           (๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

           (๑๑) ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย 

                             (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย