งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

               ๑) นายณัฐพล   ทองจันทร์    ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) ทำหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

               ๒) นายสามลทัศ  อินธิเดช 

       ๓) นางสาวกมลชนก  โคตรบุรี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ       ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

           มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

           (๑) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง        

                   (๒) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                   (๓) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                   (๔) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                   (๕) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

                   (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๗) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

                   (๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฏิทินปฏิบัติงานงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  ประจำปี ๑/๒๕๕๘

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

งปม.

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน

-    -จัดทำสรุปข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

- ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 

 

พฤศษาคม

- ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ภายในสำนักงาน และแผนกวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

 

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

-   นำข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  เข้าใหม่ในปีการศึกษาเพิ่มเข้าในเว็ปไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

 

 

-   ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 

 

มิถุนายน

-    - จัดทำเว็ปไซต์แผนกวิชา ในแต่ละแผนก

 

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

    - อบรมนักศึกษาและครูที่ปรึกษาการกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

 

 

    - ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 

 

กรกฎาคม

- ประชุม ชี้แจง  ให้กับครูที่ปรึกษา  เพื่อควบคุมนักเรียน นักศึกษาให้เข้ากรอกข้อมูล ใน V-COP พร้อมกับวิเคราะห์ปัญหาที่นักศึกษาไม่เข้ากรอกข้อมูล  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

- นักศึกษาและครูที่ปรึกษาการกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

 

 

-   ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 

 

สิงหาคม

-   เชื่อมข้อมูล เว็ปไซต์แผนกวิชา กับเว็ปไซต์วิทยาลัยฯ

 

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

- อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

 

 

 

-   นักศึกษาและครูที่ปรึกษาการกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

 

 

-   ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 

 

กันยายน

- ตรวจสอบข้อมูล ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

- ประเมินผลการดำเนินงานงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยฯ  รอบ   เดือน

 

 

ตุลาคม

- ปริ้นหน้าเว็บไซต์ สรุปข้อมูลเข้างานประกันคุณภาพฯ

 

งานศูนย์ข้อมูลฯ


 

โครงการV-cop1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87 KB
บันทึกข้อความขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.3 KB
ขอลงทะเบียนใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.81 KB
ปฏิทินปฏิบัติงานงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.73 KB