ข้อมูลบุคลากร
   
                                ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ว/ด/ป (เกิด) วุฒิการศึกษา
1 นายคณิน  สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการ 15/4/03  ศษม.ศิบปศาสตร์บัณฑิต
2 นายสุระภี ผกาพันธ์ รองผู้อำนวยการ 26/9/06 ศศ.ม.
3 นายวินิทร ราชบุตร รองผู้อำนวยการ 31/5/98 คม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 นายไพรัตน์ ถิรบุตร รองผู้อำนวยการ 31/8/10 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ
5 นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการ 13/10/08 คบ.ช่างยนต์
6 นายชาตรี    สารีบุตร ครู คศ.1 30/4/13 คอม.เครื่องกล
7 นายธนวิน สายนาค ครู คศ.1 20/5/19 ค.บ.คณิตศาสตร์
8 นายปัญญกร   โยธี ครู คศ.2 18/12/23 คอม.เครื่องกล
9 นายพิเชษฐ        พงษ์ธนู ครู คศ.2 24/10/18 ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
10 นายวุฒิเดช        เอี่ยมสะอาด ครู คศ.1 10/1/08 ปทส.เครื่องกล
11 นางละอองดาว     สารีบุตร ครูผู้ช่วย 13/7/20 บช.บ.การบัญชี
12 นายศราวุฒิ อุทุมพร ครูผู้ช่วย 28/1/25 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา ครูผู้ช่วย 9/7/19 อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต
14 นายจักรกฤษณ์ ดอกประทุม ครูผู้ช่วย 2/2/20 ปทส.ไฟฟ้า (เทคนิคไฟฟ้ากำลัง)
15 นายฐิติเชษฐ อัยยะสิทธิ์ ครูผู้ช่วย    
16 นางสาวปวดี สิงห์สิทธิ์ ครู คศ.1    
17 นางสาวนุจรี    สุทธิกุล พนักงานราชการ  26/9/23 ศศบ.บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
18 นางสาวรัตนภรณ์ อุตมา พนักงานราชการ  26/1/24 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแสง พนักงานราชการ  22/3/27 คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
20 นายชัยวิทย์ ทองหล่ำ พนักงานราชการ  2/3/20 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
21 นายเกียรติศักดิ์ สระแก้ว พนักงานราชการ  5/8/28 ค.อ.บ.วิศกรรมไฟฟ้า
22 นางศิริพร ภูพาดแร่ พนักงานราชการ 5/3/23 ศศ.บ.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
23 นายณัฐพล ทองจ้นทร์ พนักงานราชการ  3/7/26 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
24 นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงษ์ พนักงานราชการ  9/11/23 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
25 นายศุภชัย   นามศิริ ครูจ้างสอนฯ 11/2/26 วศ.บ.อุตสาหการ
26 นายธงชัย สารสุข ครูจ้างสอนฯ 22/6/24 วศ.บ.
27 นายพิพัฒน์ ดวงใจ ครูจ้างสอนฯ 4/2/28 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
28 นางสาวศรีวิไล มีวงษ์ ครูจ้างสอนฯ 12/6/29 วท.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
29 นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์ ครูจ้างสอนฯ 19/2/19 คบ.ภาษาอังกฤษ
30 นางสาวพรรณภา สุวรรณะ ครูจ้างสอนฯ 23/6/31 ศศบ.ภาษาไทย
31 นายนิรุจ ภูพาดแร่ ครูจ้างสอนฯ 22/9/20 วศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
32 นายกรณ์ ก้านเพชร ครูจ้างสอนฯ 14/12/24 คศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร)
33 นายตรัยรัตน์ นามวงศ์ ครูจ้างสอนฯ 2/11/18 คบ. อุตสาหกรรม (เทคนิคช่างยนต์)
34 นายณัฐประชา ชาติเจริญศิลป์สุข ครูจ้างสอนฯ 10/4/28 คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
35 นางสาวสาวิตรี ดาวจันทร์ ครูจ้างสอนฯ 2/9/29 บช.บ.การบัญชี
36 นางสาวนุสรา ไชยนะรา ครูจ้างสอนฯ 29/9/31 ปวส.การบัญชี
37 นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ ครูจ้างสอนฯ 22/10/31 ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
38 นายสิทธิศักดิ์ ในทอง ครูจ้างสอนฯ 26/12/33 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
39 นายณัฐพล ธรรมพร ครูจ้างสอนฯ 23/6/29 ทบ.เทคโนโลยียานยนต์
40 นายเทอดชัย ชุมเสียง ครูจ้างสอนฯ    
41 นายบุญวัตร คำศิริ ครูจ้างสอนฯ 3/9/28  
42 นายสมพงษ์ ดาวจันทร์ ครูจ้างสอนฯ 14/2/34 คบ.คณิตศาสาตร์ 
43 นางสาวทิพย์สุดา พิลากุล ครูจ้างสอนฯ 14/1/35 คบ.วิทยาศาสตร์
44 นายทนงศักดิ์ ศรีลาชัย ครูจ้างสอนฯ    
45 นางอรอุมา พงษ์ธนู เจ้าหน้าที่ธุรการ 20/12/19 ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
46 นางสาวจันทรา สัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 15/2/25 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47 นางสาวกฤติยา ประเสริฐศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ 15/8/18 บธ.บ.การตลาด
48 นางวุฒยา สินศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1/10/24 ศศบ.บรรณารักษ์ศาสตร์
49 นางอำไพ จันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ 13/2/27 ปวส.การบัญชี
50 นางจันทนา คำกิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 22/1/22 ปวส.การบัญชี
51 นางสาวญาดาพัฒน์ โยธี เจ้าหน้าที่ธุรการ 26/10/27 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
52 นางสาวชิดโสม ม่วงมนตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ 30/1/30 บช.บ.การบัญชี
53 นายโสภา วรรณทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ 11/7/33 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
54 นางสาวพัชรี เนียมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 14/7/31 วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
55 นางสาวพัชรี พรมใบ เจ้าหน้าที่ธุรการ 30/8/34 ปวส.การบัญชี
56 นางสาวศศิวิมล ปราบพล เจ้าหน้าที่ธุรการ 12/10/32 วท.บ.จุลชีววิทยา
57 นางสาวนันทิตา  พานจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 29/3/35 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
58 นางสาวนพวรรณ เวชกุลสันติ เจ้าหน้าที่ธุรการ 21/12/34 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59 นางสุพรรณี รุ่งแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ 24/1/27 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60 นางสาวสุนิษา ธิอามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 30/3/34 วท.บ.จุลชีววิทยา
61 นางสาวปนัดดา จุลวรรณา เจ้าหน้าที่ธุรการ 12/2/29 ม. 6
62 นางสาวสุภาวดี ลืนภูเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ 2/1/36 ปวส.การบัญชี
63 นายอารีสันต์ ขันเงิน พนักงานขับรถ 5/11/21 ม.6
64 นายรังสฤษดิ์   รุ่งแสง พนักงานขับรถ 26/5/14 ม.3
65 นายสวิน   มีวงษ์ นักการภารโรง 27/4/08 ป.4
66 นายไพสิทธิ์    วรรณทอง นักการภารโรง 11/2/09 ม.4
67 นายอุดม มณีภัณฑ์ นักการภารโรง 1/3/21 ป.4
68 นายวิทูร สิมมา นักการภารโรง 17/11/14 ม.3
69 นางสาวสุรัตน์ สินศิริ แม่บ้าน 25/9/08 ป.4
70 นางศรีจันทร์   จันทร์ใด แม่บ้าน 7/7/03 ป.4
71 นายไชยเนตร    ชวนจันทึก ยามรักษาการ 29/3/22 ป.6
72 นายนิรันต์ สุขศรี ยามรักษาการ 30/9/09 ป.6
73 นายแหลม ศรีหาบุตร ยามรักษาการ 8/11/15 ป.6
                         
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.26 KB
ใบรายชื่อบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.16 KB
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.58 KB
ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.49 KB