งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

                   ๑) นางสาวชนัญญา  โคนาบาล ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

                   ๒)  นางสาวศศิวิมล ปราบพล ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

                 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล 
จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจ ขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ 
เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

                   (๒) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับข่าวสารของสถานศึกษา การรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

                   (๓) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

                   (๔) กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

                   (๕) รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

                   (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย