งานประกันคุณภาพฯ

   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                   ๑) นางละอองดาว  สารีบุตร ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ทำหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

                   ๒) นางสาวศศิวิมล  ปราบพล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                   (๒) วางแผนดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

                   (๓) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

                   (๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

                   (๕)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559


Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.17 KB
เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรายงานประกันคุณภาพภายในฯ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.72 KB