งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

               ๑) นายศราวุฒิ  อุทุมพร   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

               ๒) นางพูนสวัสดิ์ โมทะจิต      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนไปประกอบอาชีพได้

                   (๒) จัดทำแผนคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ  ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

                   (๓) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบกำกับดูแลแก้ปัญหาต่างๆ

                   (๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

                   (๕)  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

                   (๖)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นผิดชอบ

                   (๗)  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                              (๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย