งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                   ๑) นายบวรศักดิ์  โสดาธาต    ตำแหน่ง ครู (คศ.๒) ทำหน้าที่ หัวหน้างานวิจัยนวัตกรรมฯ

                   ๒) นางสาวศศิวิมล  ปราบพล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ 
และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

                   (๒) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดการอบรมและจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

                   (๓) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา


                   
                   (๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                    (๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                    (๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                    (๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                            


แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์  ลิ้งดาวน์โหลด

ตัวอย่างแบบเสนอ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.23 KB
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB