งานวัดผลและประเมินผล

     งานวัดผลและประเมินผล

               ๑) นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแสง   ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) ทำหน้าที่หัวหน้างานวัดผลฯ

               ๒) นางกฤติยา  ประเสริฐศรี   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

               มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

                   (๑) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและการประเมินผล
                   (๒) กำกับ  ดูแล และจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบ
                   (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
                   (๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน
                   (๕) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
                   (๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
                   (๗) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
                   (๘) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
                   (๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
                   (๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     
                   (๑๑) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   (๑๒) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับผิดชอบ
                             (๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย